Selecteer een pagina

Schadefooitje.nl

Wanneer een financiële instelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje. 

Ook massaschadeclaims -en dit is vrijwel onbekend bij de meeste burgers in Nederland- worden meestal geschikt voor 5 tot 10% van de schade. Op deze website leest u meer over dit onderwerp.

Laatste berichten

Lees hier de laatste berichten over de schadefooitjescultuur in Nederland

Artikel 162 lid 1 van boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek luidt: 

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Deze bepaling is op zich duidelijk, maar er zitten toch enkele elementen in die om een verduidelijking vragen. Wat is onrechtmatig ?  Dat staat in lid 2 van dit wetsartikel: het gaat om een inbreuk op een recht; een doen of een nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Die rechtvaardigingsgrond slaat op de toerekenbaarheid. Tenslotte moet er ook nog oorzakelijk verband bestaan tussen de onrechtmatige daad of nalatigheid en de ontstane schade. Dit blijkt uit het woord ‘dientengevolge’’.

De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege in Nederland, heeft meermaals uitgesproken dat als uitgangspunt geldt dat de volledige schade vergoed dient te worden. De laatste keer gebeurde dit op 15 juni 2015.

Op het eerste gezicht lijkt het dus dat alles goed geregeld is in Nederland. Zodra u slachtoffer wordt van een onverlaat (persoon of bedrijf) die u schade berokkent, dan moet de dader u de volledige schade vergoeden. De praktijk is in Nederland helaas vaak een heel andere. Er zijn weinig zaken waarover zolang gesteggeld wordt als over de aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad. Letselschade zaken kunnen vele jaren duren. Soms niet omdat de dader zijn fouten niet erkent, maar omdat de verzekeraar van de dader jarenlang naar argumenten zoekt om niet uit te hoeven betalen.

Een ander voorbeeld: banken en verzekeraars erkennen zelden sportief hun aansprakelijkheid voor schade door hen veroorzaak bij hun klanten. Het woekerpolis schandaal en (eerder) de aandelenlease-affaire zullen u misschien nog bekend in de oren klinken. In veel gevallen eindigt het jarenlang gesteggel in of buiten de rechtbank uiteindelijk in een ‘’schikking’’. De gedachte is dat beide partijen om zo’n schikking te bereiken wat water bij de wijn doen. Ook die gedachte klopt heel vaak niet. Meestal doet het slachtoffer heel veel water bij de wijn en de veroorzaker van de schade juist heel weinig. Kwestie van (misbruik van) macht !

Een schikking is in Nederland (meestal) geen schadeloosstelling.

Het woord ‘’schadeloos’’ bekent letterlijk dat uw schade wordt weggenomen. U wordt door middel van een schadevergoeding teruggebracht in de situatie alsof de schade nooit zou zijn veroorzaakt.

In Nederland is een volledige schadeloosstelling een zeldzaamheid, ook al bepaalt de wet (en ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad) dat volledig ook echt volledig moet zijn. Zonder dat veel burgers dit beseffen, leven we in Nederland in een schadefooitjescultuur. Aan het bewustmaken van deze cultuur is deze website gewijd. 

Deze website laat er geen misverstand over bestaan dat zo’n schadefooitjescultuur waarmee  Nederland is behept, een onwenselijke is. Bewustwording dat u in geval van een (onrechtmatige) schadeveroorzaking vaak wordt afgescheept met een fooitje is  daarbij een eerste vereiste.  Op deze website plaats ik regelmatig blogs over schikkingen waarbij de compensatie weinig tot helemaal niets voorstelt. Soms ook een blog over hoe het wel kan, maar dat zijn vaak voorbeelden uit het buitenland.   Ook blogs over het ontstaan van deze schadefooitjescultuur.

STOP DE SCHADEFOOITJESCULTUUR
IN NEDERLAND !

Heeft u vragen of opmerkingen over de schadefooi cultuur in Nederland?