Selecteer een pagina

Smartengeld: moeilijk, moeilijk, moeilijk. In Nederland dan !

Op de home-page van deze website is aangegeven dat het aansprakelijkheidsrecht in Nederland meebrengt dat schade altijd volledig dient te worden vergoed. Er zijn echter uitzonderingen op dit beginsel. Eén ervan betreft de vergoeding van ‘’immateriele schade’’ in de volksmond wel smartengeld genoemd.

Nederland behoort, internationaal bezien, tot de landen waar immateriële schadevergoedingen karig toebedeeld worden.  De wetgever heeft dit ook zo gewild en voor een debat over een andere benadering is in ons Parlement kennelijk weinig belangstelling.  Artikel 106 van Boek 6 van ons Burgerlijk Wetboek geeft een limitatieve opsomming van gevallen waarin toekenning en vergoeding van smartengeld mogelijk is.

Ook de Nederlandse rechter is terughoudend met toekenning van smartengeld, ofschoon er de laatste jaren langzaam enige verhoging in toegekende bedragen zichtbaar lijkt. Lijkt, want zaken zijn onderling vaak lastig te vergelijken. Anderen menen dat er in Nederland eerder sprake is van een stagnatie Misschien wist u het niet, maar er bestaat in Nederland zoiets als ‘’het smartengeldboek’’. Daarin staan echter alleen zaken die betrekking hebben op lichamelijk letsel. Aantasting van bijvoorbeeld de privacy of goede naam of ander niet-geldelijk leed ontbreekt.  Omdat de rechter kijkt naar vergelijkbare zaken, en dit betreft per definitie zaken waarover (vaak vele jaren) eerder door een andere rechter is beslist, worden maximale vergoedingen zelden naar boven bijgesteld. Daar komt bij dat hier over letselschade sowieso vaak jarenlang gesteggeld wordt en de benadeelde vaak  uiteindelijk in arren moede maar genoegen neemt met een schikking die nooit in een rechterlijk vonnis terecht komt.

In een land als Duitsland wordt ook gebruik gemaakt van gevalsvergelijking en wordt relatief veel vaker geprocedeerd over smartengeld. Belangrijk is  dat de hoogste Duitse rechtscollege, Bundesgerichthof, heeft bepaald dat rechters mogen afwijken van eerder in vergelijkbare zaken toegekende bedragen.  Duitsland kent inmiddels de hoogste smartengeld bedragen in Europa en die liggen niet zelden op het vijf tot tienvoudige van de vergoedingen die  in Nederland wordt toegekend.

Ook in Engeland wordt gebruik gemaakt van gevalsvergelijking. In aanvulling daarop bestaan er de zg. Guidelines fort he Assessment of General Damages in Personal Injury Cases.  Bevriezing van toegekende bedragen is in Engeland voorkomen. In de eerste plaats doordat de toegekende bedragen de afgelopen twintig jaar tot drie keer aanzienlijk zijn verhoogd met 100, 50 respectievelijk met 10 procent. Ook moet de rechter rekening houden met voortschrijdende veranderingen in de samenleving. Kortom als de teneur in de Engelse samenleving is dat smartengeld vergoedingen omhoog moeten, dan past de rechter zich daarbij aan.

Kom daar in de Nederlandse schadefooitjescultuur maar eens om  !